Политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ НЕГО УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези Общи условия, наричани за краткост “ОУ”, регламентират общите правила, при които дружеството „КДТ-94“ ЕООД с ЕИК 202772230, със седалище в гр. София и адрес на управление: София, район Илинден, кв. Илинден, бл. 120, вх. В, ет. 4, ап. 57, с управител Кристиан Димитров Димитров, телефон за контакт: 08777 57 144, наричано по-долу „Дружеството“ извършва дейност по предоставяне на фото- и видеоуслуги на лица, наричани по-долу „Потребители“.

2. Тези ОУ са неразделна част от Договорите за фото- и видеозаснемане, сключвани между Дружеството и Потребителите, като същите са на разположение на интересуващите се лица и на сайта на Дружеството на адрес: http://www.kdt.bg/. Допълнителни уговорки между страните, различни от съдържащите се в тези общи условия, се обективират в писмена форма.

3. С използване на интернет сайта www.kdt.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

4. Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. Kdt.bg си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

5. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

6. Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайтa www.kdt.bg, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти’’ в сайта.

7. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта kdt.bg и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между kdt.bg, от една страна и Потребителите, от друга.

8. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница -kdt.bg.

9. Дружеството декларира, че интернет страницата www.kdt.bg е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

10. Уебсайтът www.kdt.bg е собственост на „КДТ - 94“ ЕООД.

11. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.kdt.bg.

I I . ДЕФИНИЦИИ /използвана терминология/

1. Договор за фото- и видеозаснемане – ще означава сключения между Дружеството и Потребителя договор, при условията на които Потребителят ще има право да получи услугите, предоставяни от Дружеството, срещу съответното възнаграждениe.

2. Клиент е всяко лице, което е влязло в договорни отношения с „КДТ – 94“ ЕООД, във връзка с фото и/или видеозаснемане на мероприятие/събитие или организиране на фотосесия;

3. Неправомерни действия - са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

4. Общи условия или ОУ - означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.kdt.bg ;

5. Потребител - е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес (URL) или достигнало до Интернет страницата, подстраници или сайта kdt.bg чрез пренасочване от друг уебсайт или е сключил договор за фото- и видеозаснемане с Дружеството.

6. Случайно събитие - е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

7. Собственик, Екип, Студио, Дружество, Kdt.bg е „КДТ – 94“ ЕООД.

8. Уебсайт/сайт, Интернет сайт, Сайта, Интернет страница, Страницата - е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. По смисъла на настоящите Общи условия означава www.kdt.bg.

III . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на фото- и видеозаснемането, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

2. Дружеството се задължава да предприеме необходимото, така че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, Дружеството не носи никаква отговорност за валидността или верността на информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент. Услугите на Дружеството се предоставят възмездно – срещу индивидуално възнаграждение, дължимо от всеки Потребител, решил да ползва услугите на Дружеството, което възнаграждение се договаря индивидуално между страните в зависимост от предоставяната услуга. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

3. Дружеството има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:

- Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на Дружеството, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

- Потребителят с действията си накърнява доброто име на Дружеството или на сайта kdt.bg, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите;

4. Достъпът до Сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

5. В случай на осъществени Неправомерни действия, включително по предходната точка 3 по-горе и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Дружеството има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

6. Дружеството се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

7. Сайтът www.kdt.bg има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитки“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

8. Видът и спецификите на възможностите за ползване на Интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Собственика на www.kdt.bg.

9. Съдържанието на Интернет сайта се определя от Собственика на www.kdt.bg, който също така има право по всяко време да променя съдържанието на Сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

10. Дружеството има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

I V. Права и задължения на Потребителя

1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

2. Потребителят няма право да деактивира или разстройва функционалностите на уебсайта и/или да осъществява Неправомерни действия.

3. Всички Потребители получават правото да използват услугите на Сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

4. Потребителят няма право да се опитва да получи неоторизиран достъп до която и да е част или функция на Уебсайта, или каквито и да е други системи или мрежи, свързани към Уебсайта.

5. Потребителият няма право да сканира или тества уязвимостта на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта, нито да нарушава мерките за сигурност или удостоверяване на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта.

6. Потребителятне може да използва Уебсайта или каквото и да е съдържание с каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от настоящите ОУ, или да поиска извършването на незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на Собственика.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

1. На Страницата www.kdt.bg са представени следните услуги:

А/ Професионална фотосесия:

- Сватбена фотография и видеография;

- Детска или семейна фтосесия в студио или на открито;

- Модна фотосесия;

- Фотосесия за бременни;

- Бюти фотосесия;

- Instagram фотосесия предложения и други;

Б/ Рекламна фотография

В/ Видеография

Собственикът на www.kdt.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в Сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

VI. ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ. ВАЛИДНОСТ

1. Всеки потребител на Сайта www.kdt.bg може да отправи запитване за получаване на оферта относно услугите, които го интересуват. Всяка изпратена от Собственика оферта има валидност 7 (седем) дни от датата на изпращане от страна на Собственика. Ако не бъде потвърдена в този срок от клиентите, Собственикът си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор и заплащане на уговорено капаро.

VII. АНГАЖИРАНЕ НА СТУДИОТО. КАПАРО

1. Собственикът се ангажира към Клиенти само след подписан договор и плащане на уговорено капаро. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо Студиото.

2. В случай, че възнаграждението за желаната от Потребителя услуга е в размер до 300,00 лв., то дължимото възнаграждение следва да се заплати в пълен размер авансово при постигане на съгласие между страните.

3. В случай, че възнаграждението за желаната от Потребителя услуга е в размер над 300,00 лв., то Потребителят следва да заплати капаро в размер на 30% от възнаграждението при постигане на съгласие между страните.

VIII. РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТУДИОТО

1. Комуникацията между клиенти и Дружеството ще се осъществява по електронната поща, чрез социални мрежи (Фейсбук, Инстаграм, Вайбър), чрез телекомуникационни средства, онлайн срещи или срещи на живо. Дружеството няма задължение да отговаря на запитвания сутрин преди 11.00 ч. и вечер след 21.00 ч.

IX. СВАТБЕНИ ФОТОСЕСИИ

1.Бъдещите младоженци се считат за едно звено в процеса на комуникация, което означава, че се приема, че всяко искане или информация, предоставена от един от тях, е вътрешно съгласувано и от двамата. Собственикът на Студиото не носи отговорност за неудобства, възникнали в резултат на действия, които не са били предварително обсъждани и / или договорени с младоженците.

2.В деня на сватбеното събитие Екипът на Студиото ще бъде единственият, предоставящ професионални фотографски и видеооператорски услуги на посочените места, в случаите когато възложеното по договора включва фото- и видеозаснемане.

3.Снимките, направени в хода на събитието, ще бъдат по усмотрение на фотографа, въпреки че ще бъдат положени всички усилия за спазване на изискванията на Клиентите.

4.Специалните искания на младоженците не са задължителни инструкции към Екипа, въпреки че се полагат всички усилия, за да се съобразят с желанията на клиента.

5.Екипът ще направи всичко възможно, за да се съобрази със заявените снимки, но не се ангажират да гарантира заснемането на конкретна снимка.

6.При гражданска или църковна церемония, понякога движенията на фотографа се ограничават от позицията на длъжностно лице. Зоната, от която фотографът може да отразява церемонията, може да не е по избор на фотографа и той не може да поеме отговорност за препятствия, ако случаят е такъв.

7.Въпреки че цялото оборудване се проверява редовно и се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира наличието на резервно оборудване, фотографът не носи отговорност за снимки, които не са произведени поради техническа неизправност.

8.Ако събитието го изисква, Екипът ще ползва асистенти, за да изпълни задълженията си по договора с младоженците. Тези асистенти ще спазват всички условия, съгласно уговореното с Клиента. Решението за използване на асистенти е по собствена преценка на Екипа.

9.При изнесена церемония и снимки на открито, Екипът не носи отговорност за невъзможността за осъществяване на планираното фото- и видеозаснемане, дължащо се на влошени метеорологични условия. При такава ситуация, Екипът трябва да бъде уведомен от младоженците къде да бъде проведено фото- и видеозаснемането.

10.Ако цифровите файлове бъдат изгубени, повредени или унищожени по независещи причини, отговорността на Екипа ще бъде ограничена до пълно възстановяване на всички платени депозити и такси.

11. Собственикът не носи отговорност за каквито и да било събития, възпрепятстващи сватбата/мероприятието, като пожар, наводнение, земетресение или други природни или човешки действия.

Х . ДЕТСКИ И ЛИ СЕМЕЙНИ ФОТОСЕСИИ

1. Екипът не носи каквато и да е била отговорност в случай, че децата отказват да се снимат.

2. Екипът не носи отговорност, ако кадрите с участието на деца не задоволяват изискванията на родителите, в ситуациите, в които децата са отказвали да бъдат заснемани.

3. Отговорност на родителите е да подготвят децата за спокойното протичане на фотосесията.

4. При невъзможност да се проведе фотосесията, по преценка на родителите и Екипа се насрочва нов час на заснемане.

ХI. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРАФИК И ИНФОРМАЦИЯ

1. Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на Екипа за изпълнение на договорените услуги. Клиентите са длъжни да предоставят на Екипа най-късно 30 (тридесет) дни преди мероприятието информация за часовете и местата на заснемане, и специалните изисквания за заснемане и кадри, ако има такива. Клиентите носят отговорност за достоверността на тази информация.

Х II . СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАДРИТЕ И ВИДЕОФИЛМИТЕ

1. Снимките се получават в електронен вариант в срок до 7 (седем) работни дни от датата на заснемане, при забавяне по независещи от КДТ причини, срокът се удължава с не повече от 7 /седем/ дни.

2. Видеофилмът, в случаите в които такъв е предвиден, се получава в срок от 30 (тридесет) календарни дни от заснемане на събитието, при забавяне по независещи от КДТ причини, срокът се удължава с не повече от 30 /тридесет/ дни.

Х III. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.kdt.bg може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уебсайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XIV. Р АБОТА И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО „КДТ“

1.Регистрация

1.1. Дружеството предоставя чрез мобилното приложение “КДТ” („Приложението“) на крайните потребители услуги, които включват възможности за получаване на достъп до направените снимки и видеа директно чрез телефона, възможност за създаване на фото и видео албуми от събития и съхранение на снимки и видеа в специално създаден за потребителя профил, възможност за бързи запитвания директно към Дружеството, онлайн закупуване на ваучери и др.

1.2. За да ползвате услугите, потребителят декларира, че е навършил 18 години и е дееспособен да сключи договор. Kdt.bg не носи отговорност в случай на ползване на услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на приложението от Потребителя е възможно само след сключване на договор за предоставяне на конкретна услуга с Дружеството и предварително предоставен от Дружеството достъп /потребителско име и парола/. След получване на достъп до приложението, Потребителят може да ползва специално създадения за него акаунт.

1.4. Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт с използване на предоставеното му потребителско име и парола за достъп. Потребителят се задължава незабавно да уведоми kdt.bg в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Ползване на услугите и съдържанието в Приложението:

2.1. Приложението дава възможност за разглеждане на галерии със снимки, галерии с видеа, възможност за изтегляне на снимки и видеа директно на телефона от приложението, възможност за закупуване на ваучери, директни запитвания чрез приложението до представители на Дружеството. В случай че Потребителят предостави достъп до своя акаунт на трети лица kdt.bg няма да носи отговорност по отношение на съдържанието на качените в акаунта снимки и видеа и тяхната липса.

2.2 Предоставя се пълна свобода на Потребителя на кого да предоставя достъп до своите албуми в Приложението и това е изцяло на негов риск и отговорност.

2.3. Потребителят не може да използва по какъвто и да е начин, да копира, модифицира или разпространява съдържание, което не му принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на услугите и с предназначението на Приложението, без изричното предварително писмено съгласие на kdt.bg.

2.4. Потребителят се задължава да не смущава нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на kdt.bg или на другите потребители на Приложението чрез недобросъвестни действия.

3. Ваучери

3.1. Приложението дава възможност на Потребителя да закупи ваучери, като може свободно да избере от представените различни видове, на определена от него стойност, за определено от него събитие и за срок на валидност. Ваучерът може да послужи и като подарък за трето лице.

3.2. В случай че Потребителят желае различен дизайн на ваучера и за специален/конкретен повод, следва преди закупуване на ваучера да заяви това обстоятелство на Дружеството, за да може да се прецени дали е възможно да бъде изпълнен желания дизайн.

3.3. Ваучерите имат срок на валидност. Срокът на валидност се посочва от Потребителя при закупуване на ваучера.

3.4. Всеки Ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване на Ваучера. В срока на валидност на Ваучера същият трябва да бъде използван за закупуването на услуга от kdt.bg. и закупената услуга трябва да бъда ползвана.

3.5. С изтичането на срока на валидност на Ваучера, същият няма да може да бъде използван за закупуването на услуги от kdt.bg, а последният няма да дължи връщане на заплатената за Ваучера цена нито на Купувача на Ваучера, нито на Притежателя на Ваучера.

3.6. След използването му за закупуване на услуга от kdt.bg, всеки Ваучер става невалиден и не може да бъде използван повторно за закупуване на услуги от kdt.bg.

3.7. Всеки Потребител, който ползва Приложението и Сайта на kdt.bg може да закупи Ваучер чрез Приложението.

3.8. Всеки закупен Ваучер може да бъде заплатен:

- в момента на подаване на поръчката за Ваучер чрез банкова карта или онлайн платежна услуга (напр. ePay);

- с банков превод, когато е избран метод на плащане „по банков път“;

- с пощенски паричен превод, когато е избран метод на плащане „наложен платеж“; или

- в брой, когато е избран метод на плащане „в брой“ на адреса на Дружеството.

3.9. За подаването на поръчка за закупуване на Ваучер Потребителят трябва да приеме настоящите Общи условия, както и да потвърди запознаването си с Политика за личните данни. С подаването на поръчката за закупуване на Ваучер, Потребителят сключва с Дружеството договор от разстояние с предмет доставката на поръчания Ваучер.

3.10. Поръчката за закупуване на Ваучер се счита за подадена:

-. в момента на натискане на бутона за подаване на поръчката в менюто за подаване на поръчката, когато Купувачът на Ваучера е избрал да заплати цената му по банков път, в брой или чрез пощенски паричен превод;

- в момента на успешното заплащане на цената на Ваучера, когато Купувачът на Ваучера е избрал да заплати цената му чрез банкова карта.

3.11. С подаването на поръчката за закупуване на Ваучер възникват всички права и задължения за Купувача на Ваучера и Дружеството, предвидени в настоящия раздел, включително задължението за заплащане на цената Ваучера (ако същата не е била заплатена в момента на подаване на заявката).

3.12. Всеки Ваучер се издава в електронна (PDF) форма и може да бъде изтеглен от потребителския профил на Ползвателя в Платформата. По желание на Купувача на Ваучера същият може да бъде издаден и на хартиен носител и да бъде изпратен по куриер на посочено от Купувача на Ваучера лице. За издаването на Ваучер на хартиен носител Купувачът на Ваучер заплаща отделна такса.

3.13. Когато Купувачът на Ваучер е пожелал издаването и изпращането на закупения Ваучер на хартиен носител, Дружеството изпраща издадения Ваучер в деня на закупуването му, ако Ваучерът е закупен преди 16:00 часа в работен ден. Ако Ваучерът е закупени след 16:00 в работен ден или в почивен ден, Дружеството го изпраща на следващия работен ден.

3.14. Независимо от избрания начин на плащане, всеки издаден Ваучер става активен и може да бъде използван единствено след като Дружеството получи продажната му цена или получи потвърждение за заплащането на продажната цена от съответната платежна институция.

3.15. Купувачът на Ваучер може да упражни правото си за връщане чрез заявление за връщане на Ваучер, което се подава чрез потребителския профил на Купувача на Ваучер в Приложението. Правото на Купувача да върне Ваучера може да се упражни от Купувача в 14-дневен срок от закупуването на Ваучера. Притежател на Ваучер, различен от Купувача на Ваучера, не може да иска връщане на Ваучера или изплащане на неговата продажна цена.

3.16. За мълчаливо заявено желание за връщане на Ваучер ще се счита всеки отказ на Купувач на Ваучер да заплати Ваучера в срок по избрания от Купувача на Ваучер начин.

3.17. След получаването на валидно заявление за връщане на Ваучер, Дружеството анулира Ваучера и предприема действия по връщане на продажната му цена съгласно настоящия член, освен когато продажната цена не е била заплатена от Купувача. Купувачът на Ваучера не е длъжен да връща на Дружеството хартиения носител на Ваучера.

3.18. Купувачът на Ваучер няма право да използва Ваучер, който е заявил, че ще върне, нито да предоставя възможност на трети лица да използват такъв Ваучер. Ако въпреки това Ваучерът бъде използван преди възстановяването на неговата продажна цена, ще се счита, че Купувачът на Ваучера се е отказал от желанието си да го върне и няма да има право да упражни това свое право повторно.

3.19. Възстановяването на заплатената от Купувача на Ваучер цена на Ваучера се извършва единствено по банков път по банкова сметка на Купувача на Ваучер, посочена от Купувача на Ваучер.

3.20. Правото на връщане на закупен Ваучер се погасява при настъпването на което и да е от следните събития:

- изтичането на валидността на ваучера

- използването на Ваучера за закупуването на услуга

3.21. След погасяването на правото на връщане на закупен Ваучер, Купувачът на Ваучера не може повече да иска връщане на заплатената за Ваучера цена, а ако тя не е била заплатена, не може да откаже заплащането ѝ.

3.22. Купувачът на Ваучер дължи на Дружеството разноски поради връщането на Ваучер единствено, когато Купувачът на Ваучер е пожелал закупеният Ваучер да бъде издаден на хартиен носител и да бъде изпратен с куриер. Разноските се в размер на заплатената или дължимата от Купувача на Ваучер такса за издаване на Ваучера на хартиен носител и могат се удържат от сумата, която Дружеството възстановява на Купувача на Ваучер.

3.23. Всеки Купувач на Ваучер и Притежател на Ваучер е длъжен да съхранява грижливо своя Ваучер, да го пази от повреждане, унищожаване и достъп на трети лица.

3.24. Дружеството няма да отговаря, ако Притежателят на Ваучер не може да използва своя Ваучер поради това, че трето лице вече е използвало идентификационния код на Ваучера за закупуването на услуги през Приложението.

3.25. Дружеството не извършва подмяна на загубен или унищожен Ваучер.

3.26. Условията, при които Ваучерът може да бъде използван от Притежател на Ваучер, различен от Купувача на Ваучера, представляват уговорка в полза на трето лице (Притежателя на Ваучера) между Купувача на Ваучера и Дружеството. С приемането на настоящите Общи условия Притежателят на Ваучер, използващ Ваучер, който му е бил подарен от Купувач на Ваучер, се съгласява с всички предвидени в настоящия документ условия за ползване на Ваучера, съответно с всички следващи от това свои права и задължения.

3.27. С предаването (подаряването) на закупен Ваучер на трето лице, Купувачът на Ваучер поставя възможността за упражняване на част от правата си съгласно тези Общи условия (напр. правото на връщане на Ваучер) в зависимост от волята на това трето лице. С приемането на Общите условия Купувачът на Ваучер се съгласява, че всички правни и фактически действия на лицето, на което е предал (подарил) закупения Ваучер, ще бъдат обвързващи за Купувача на Ваучера с правните последици, предвидени в тези общи условия.

4. Изтриване на акаунт

4.1. Акаунтът може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от страна на Потребителя (чрез функционалността в Приложението);

(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);

(в) при съмнения за нарушаване от страна на потребителя на тези Общи условия, на други условия, предвидени в Сайта, в приложението или в закона;

(г) в други случаи, по преценка на kdt.bg, с предварително предизвестие.

4.2. Акаунтът може да бъде блокиран в следните случаи:

(а) при съмнения за нарушаване от страна на потребителя на тези Общи условия, на други условия, предвидени в Сайта, в Приложението или в закон;

(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;

(в) със заявка от страна на Потребителя, при наличие на основателна причина за това.

4.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в приложението, се изтриват. След закриване/изтриване на акаунта всички данни в него се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

- С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след изтриване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.

4.4. Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

4.5. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

4.6. При прекратяване на договора kdt.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате услугите след закриване на акаунта.

5. Промени

5.1. Дружеството си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

5.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

5.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Приложението. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Приложението. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и да прекратите договора по всяко време.

6. Други

6.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, Kdt.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Приложението и/или Услугите;

(б) изтриване или блокиране на акаунт на Потребителя и/или съдържание в приложението в съответствие с настоящите Условия.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

ХV. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

1. С приемане на тези Общи условия всеки Потребител на kdt.bg се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от kdt.bg, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от kdt.bg.

ХV I . ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на kdt.bg .

2. Съгласно Закона за авторското право, авторските права върху снимките, заснети от фотографи принадлежат на фотографите. В тази връзка снимките заснети от kdt.bg са предназначени за лично ползване от Клиента. Те не могат да бъдат използвани за рекламни цели от Клиента. Ако последният желае да използва снимките си за рекламни цели, това подлежи да допълнителни договорки с kdt.bg.

3. Клиентът може да използва снимките за участие в конкурси, но след като постави логото на Дружеството.

4. Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

- нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;

- нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;

- авторското право, търговската марка или други декларации на kdt.bg да присъстват във всички копия;

- не се нарушават авторските права на kdt.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;

- не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

5. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта kdt.bg са собственост на kdt.bg.

6. Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права.

7. За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел, включително, но не само настоящите Общи условия, Дружеството има право да претендира обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи пред компетентния български съд.

ХVI I . ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на kdt.bg в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

2. Чрез използването на Интернет сайта www.kdt.bg в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта www.kdt.bg по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред kdt.bg или трето лице, с което kdt.bg има сключен договор.

3. Дружеството и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), във връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на kdt.bg, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

4. Дружеството не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайта www.kdt.bg, когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.

5. Дружеството не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.

6. Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на kdt.bg

7. Дружеството не носи отговорност, в случай че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на kdt.bg и предлагат услуги от името на kdt.bg, без да са изрично писмено оторизирани.

8. Дружеството не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, са индикативни и kdt.bg не носи никаква отговорност за точността им.

9. Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с представители на Дружеството.

10. Собственикът на сайта www.kdt.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

11. Собственикът на сайта www.kdt.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

12. Собственикът на сайта www.kdt.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

13. Собственикът на сайта www.kdt.bg не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

14. Собственикът си запазва правото да използва свое виждане за визуална концепция на един и същи кадър или видео при повече от един клиент. Собственикът не носи отговорност за каквито и да е било претенции от страна на клиенти в случай, че те открият сходство в кадър или видео, изготвени от Собственика за друго мероприятие.

XVIII . УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от страните на посочените в kdt.bg адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхното изпращане.

2. Контактите, осъществени от страна на kdt.bg чрез средства за дистанционна (електронна) комуникация (например е-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

3. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на kdt.bg да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава kdt.bg да осъществи обратна връзка с Потребителя.

X IX . ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

3. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на kdt.bg, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

4. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

5. Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на kdt.bg и влизат в сила незабавно.

6. Размяната на саморъчно подписани екземпляри от Договора за фото- и видеозаснемане чрез електронно предаване (вкл. чрез електронна поща или по друг начин) в PDF формат е достатъчна, за да обвърже страните с условията на договора и Общите условия, като страните се съгласяват, че не е необходима размяна на подписани оригинали.

Политика за защита на личните данни

Защитата на данните e от особенa важност за “КДТ-94” ЕООД. Използването на уебсайта на “КДТ-94” ЕООД е възможно без посочване на лични данни, ако все пак обаче желаете да използвате определени наши услуги чрез уебсайта ни, то обработването на лични данни би моглo да стане необходимo. Ако обработването на лични данни е необходимо и не е налице законово или договорно основание за това, винаги изискваме Вашето предварително съгласие.

Тази политика цели да Ви информира относно естеството, обхвата и целта, за които събираме, използваме и обработваме лични данни, както и за правата, които имате като субекти на лични данни и ползватели на нашия уебсайт и/или всички продукти, управлявани от нас.

I. Определения

За да направим нашата политика за защита на личните данни ясна, достъпна и разбираема за всички потребители, бихме искали да поясним използваните в нея термини, които са базирани на Общия Регламент относно защитата на данните (GDPR).

Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка;

Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за получатели. Обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

Трета страна” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

“Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („ Субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;

Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Ограничаване на обработването” означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиране” означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Съгласие на субекта на данните” означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

II. Информация за администратора на лични данни

Администратор, за целите на Общия Регламент относно защитата на данните, приложимия закон за защита на личните данни в Република България и други закони и разпоредби относно защита на данните, приложими в държави-членки на Европейския съюз, е:

„КДТ-94“ ЕООД , ЕИК 202772230 /наричано по-нататък за краткост “ Дружеството“, „Администратор“/,

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1309, ж.к. Илинден, бл. 120, вх. В, ет. 4, ап. 57

Телефон: 0877757144

Адрес на електронна поща: officekdt@gmail.com

Отговорно лице за защита на личните данни: Кристиан Димитров , с контакти: гр. София, п.к. 1309, ж.к. ИЛИНДЕН, бл. 120, вх. В, ет. 4, ап. 57; email: kristian_18.10.94@abv.bg

III. Събиране на лични данни

Уебсайтът ни събира набор от общи данни и информация, когато Субект на данни или автомитазирана система се свързва с уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват във файлове със сървърни записи. Може да бъде събирана информация относно (1) вида на интернет браузъра и неговата версия, (2) операционната система, чрез която потребителят достъпва сайта, (3) уебсайта, от който потребителят е насочен да посети нашия уебсайт (още наричан референтен сайт или връзка), (4) уебсайтове с локално навигационно меню, (5) дата и час на достъп до интернет сайта, (6) адрес с интернет протокол (IP адрес), (7) доставчика на интернет услугите на потребителя и (8) всякакви други подобни данни и информация, които могат да бъдат използвани в случай на атаки срещу нашите информационни технологични системи.

При използване на тези данни и информация “КДТ-94” ЕООД не извлича никакви заключения относно Субекта на данни. По-скоро тази информация е нужна, за да: (1) предоставяме съдържанието на нашия уебсайт коректно; (2) оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и неговата реклама; (3) осигурим дългосрочна функционалност на нашите информационни технологични системи и технология на уебсайта; и (4) прeдоставяме на правораздавателните органи информация, необходима за наказателнo преследване в случай на кибератака. Поради тази причина, Дружеството анализира анонимно събрани данни и информация статистически с цел повишаване на нивото на защитата и сигурността на данните на нашето предприятие и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на файловете, съдържащи сървърни записи, се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субект на данни.

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате уебсайта ни или изберете нашите услуги и продукти. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

- Трите имена, единен граждански номер, постоянен адрес;

- Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);

- Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

- Данни от профили от социалната мрежи;

- Снимки, кинематографични материали, видеозаписи;

Уебсайтът на “КДТ-94” ЕООД съдържа информация, която прави възможна бързата електронна връзка с нас, в това число телефонен номер и адрес за електронна поща (и-мейл адрес).

Ако Субект на данни се свърже с Администратора на данни по електронна поща, то личните данни, предавани от Субекта на данни се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани доброволно от субект на данни на Администратора на данни се съхраняват с цел обработване или свързване със Субекта на данни. Прехвърляне на тези лични данни на трети лица не се осъществява.

IV. Цели, основания и срок на обработване на лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни със следните цели и на следните основания:

1. Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор:

- установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

- изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи, управление и изпълнение на Вашите поръчки;

- уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

2. Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение:

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;

- предоставяне на информация на съда и органи на реда.

3. Обработване на данните въз основа на наш законен интерес :

- за целите на организацията на работата и реда в и за защита на Дружеството;

- събраните лични данни могат да бъдат използвани и във връзка с организацията на нашата работа и защитата на нашия персонал.

4. Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие:

- за директен маркетинг за наши продукти и услуги;

- за използване на кинематографични материали, снимки, видеозаписи, които са заснети от представители на „КДТ-94“ ЕООД, които биват публикувани в уебсайта или други интернет страници, вкл. софтуерни приложения, поддържани от Администратора и биват използвани с маркетингови/рекламни цели.

Администраторът на данни обработва и съхранява личните данни на субекта на данни само за периода, който е необходим, за да се изпълни целта на съхранението или докато това се допуска от приложимите закони и разпоредби, които се прилагат спрямо Субекта на данни или Администратора на данни.

Ако целта на съхранението не е приложима, или ако предвиденият срок за съхранение е изтекъл, личните данни се блокират или изтриват текущо в съответствие със законовите изисквания.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

V. Права на субекта на данни

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на Субектите във връзка с обработване на личните им данни:

1. Право на потвърждение и достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от Администратора - всеки Субект на данни има право да получава от Администратора потвърждение за това дали личните му данни се обработват или не, както и да получава от Администратора безплатна информация относно неговите лични данни, съхранявани във всеки един момент и копие от тази информация.

2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни без ненужно забавяне ;

3. Право на изтриване /“правото да бъдеш забравен“/ - отнася се до Лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./;

4. Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между Администратора и физическо лице (до неговото решаване), за установяването и упражняването или защитата на правни претенции, при оспорване на личните данни или при упражнено право на възразяване от страна на субекта, при неправомерно обработване и др.

5. Право на преносимост на данните - всеки Субект на данните има право да получи личните данни, свързани с него, които той е предоставил на администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Той има право да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, на когото личните данни са предоставени;

6. Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или при съдебен процес;

7. Право Субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен – изключение от горното се допуска, ако (1) e необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор; или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и законните интереси; или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данни;

8. Право на оттегляне на съгласие за защита на данните – право на субекта на лични данни е да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на неговите лични данни.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 13 от Закона за авторското право и сродните му права, фотографът (видеооператорът) не изисква съгласие от избразеното лице, ако изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично и обществено място, изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж или изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира.

Съгласно чл. 25з, ал. 5 от Закон за защита на личните данни, при обработването на лични данни за целите на създаване на фотографско или аудио-визуално произведение чрез заснемане на лице в хода на обществената му дейност или на обществено място не се прилагат чл. 6, чл. 12-21, чл. 30 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/679г.

Ваши снимки с вашето лицево изображение, които позволяват или потвърждават уникална идентификация на вас като физическо лице, попадат в специална категория лични данни, поради това, че съдържат биометрични данни. Съгласно чл. 9, пар. 2 от Общия регламент относно защитата на данните, ако Вие сте дали изрично Вашето съгласие, тогава може да бъдат използвани.

Ако Субектът на данни желае да упражни което и да е от гореизброените права, то той може да изпрати искане/заявление до представител на “КДТ-94” ЕООД. Заявленията се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заявлението ще бъде разгледано в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на неговото постъпване при Администратора на лични данни. В случай на по-висока сложност, този срок може да бъде удължен с до 2 /два/ месеца, за което Субектът на данни следва да бъде надлежно уведомен.

Искането може да бъде отхвърлено в някоя от следните хипотези: (1) ако Субектът на данни не може да бъде идентифициран; (2) Ако Администарторът не обрботва или не е обработвал лични данни на Субекта, от който е постъпило искането; (3) Ако има законова пречка да бъде изпълнено; (4)Ако има достатъчно значим законов интерес, който допуска искането да бъде отхвърлено; (5) Ако са постъпили голям брой искания за кратък период от време от страна на един и същ Субект на данни.

VI. Компетентен орган за подаване на жалби:

Ако считате, че Вашите права са нарушени и Вашите лични данни не се обработват, съгласно действащото законодателство, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/915 35 18

Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg ; Интернет страница: www.cpdp.bg

VII. Предаване на Вашите лични данни за обработване

Дружеството използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

- куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от „КДТ-94“ ЕООД, хостинг компании, търговски агенти и др.

- Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

VIII. Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

 

IX. Автоматизиране

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

X. Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработването на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. „КДТ-94“ ЕООД няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

XI. Употреба на бисквитки

Какво представляват бисквитките, как и какви видове бисквитки се използват в уебсайта на „КДТ-94“ ЕООД, може да разберете, като се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки, публикувана на нашия уебсайт.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

XII. Актуализиране на политиката за поверителност

Тази политика за защита на лични данни може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Дружеството я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Политика относно използването на бисквитки (COOKIES)

I. Какво е бисквитка?

Бисквитките са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на вашия компютър. Те се създават, когато използвате вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки. Основната им функция е да следят вашето движение в сайта, като ви помагат да се върнете към последното състояние, в което сте го използвали, могат да помнят вашите потребителско име и парола, избор на тема, избрани предпочитания или други функции по персонализация. Уебсайтът съхранява запис (със същия уникален номер като съответната бисквитка) към този, настроен по-рано от него във вашия браузър. Чрез този запис бисквитките могат да проследяват и съхраняват информация относно вашето преживяване в сайта.

Обичайно бисквитките съдържат малко информация като интернет адреса на уебсайта, който ги е създал, валидността им и техния номер. Поради малкия обем информация, който съдържат, бисквитките обичайно не могат да бъдат използвани за разкриване на вашата самоличност или на лична информация.

II. Какви видове бисквитки има и за какво се използват?

Сесийни бисквитки

Те се използват например в уебсайтове за електронна търговия, така че потребителите да могат свободно да продължат да сърфират без да губят продуктите, които са поставили в кошницата. Сесийните бисквитки помагат също да се подобри времето за зареждане на сайта. Изтриват се, когато затворите браузъра си.

Постоянни бисквитки

Те не губят своята валидност, когато браузърът се затвори. Срокът им на валидност може да варира, но обикновено не е по-дълъг от 6 месеца. Използват се, за да съхраняват например вашите данни за достъп, така че да не е необходимо да ги въвеждате всеки път. Освен това могат да се използват за персонализация и да съхраняват предпочитанията на посетителите, като например избран език или валута.

Бисквитки от доставчици на външни услуги

Обичайно произходът на бисквитките съответства на наименованието (домейна) на уебсайта, на който се намират. Това не важи за бисквитките от доставчици на външни услуги. При тях бисквитките се създават от самия доставчик, който може да бъде рекламодател например. Тези бисквитки събират данни относно вашите навици и интереси в интернет и могат да ви следят през различни уебсайтове. Чрез тях е възможно да се установи кои страници посещавате, в каква последователност и колко време престоявате в тях. Най-често се използват за анализиране на посещенията и интересите на потребителите по даден тема.

III. Какво не могат да правят бисквитките?

Бисквитките са обикновени текстови файлове. Те не са компилирани и не могат да осъществяват програмни функции. Не могат да проверяват или да сканират вашия компютър, нито да ви следят или да търсят лична информация на вашето устройство.

Бисквитките са безопасни файлове и не могат да „шпионират“ вашия компютър и да установяват информация относно Вас или Вашето семейство. Бисквитките единствено позволяват на уебсайта да разпознава завръщащите се потребители в него.

 

IV. Как използваме бисквитките?

Нашият сайт предлага функционалности и инструменти, които са на разположение само при използване на някои от видовете бисквитки. Винаги е възможно да блокирате, изтриете или деактивирате тези бисквитки, но имайте предвид, че ако го направите най-вероятно няма да имате възможност да използвате този сайт пълноценно.

Нашият сайт използва и бисквитки от доставчици на външни услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу сме изброили такива външни доставчици:

- Бисквитки на Google Analytics – това са аналитични бисквитки, които ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват уебсайта ни. Тези бисквитки могат да poкажат как посетителите използват нашия уебсайт, времето и продължителността на използване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уебсайта. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на уебсайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа лични данни. Информацията, събрана от бисквитките на Google Analytics на нашия уеб сайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. Субектът на данни може, както е посочено по-горе, да премахва настройката на бисквитките през нашия уебсайт по всяко време чрез съответна промяна на уеб браузъра, който използва, и по този начин да извърши постоянен отказ на настройката на бисквитките. Такава промяна в използвания интернет браузър ще предовтрати също настройката на бисквитки от Google Analytics в информационно-технологичната система на субекта на данни. В допълнение, бисквитки, които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

В допълнение, субектът на данни има възможност да възрази срещу събирането на данни, което се генерира от Google Analytics и е свързано с използването на този уебсайт, както и обработването на тези данни от Google и да изключи същото. Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics е допълнително разяснен на следния линк https://www.google.com/analytics/.

- Бисквитки на Facebook и Instagram (Meta Platforms Ireland Limited) - При всяко свързване с една от страниците на този уебсайт, който се поддържа от администратора и в който има интегриран компонент от Фейсбук/ Инстаграм, уеб браузърът на субекта на данни се активира автоматично, изтегля и показва информация от съответния компонент на Фейсбук/Инстаграм. Ако субектът на данни се е регистрирал в същото време във Фейсбук/Инстаграм, при всяко свързване на субекта на данни с нашия уебсайт, Фейсбук/Инстаграм идентифицира за цялата продължителност на присъствието му в нашия уебсайт коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данни. Информацията, публикувана на https://facebook.com/about/privacy/ https://help.instagram.com/196883487377501 , предоставя повече детайли относно събирането, обработването и използването на лични данни от Фейсбук и Инстаграм. В допълнение, тя разяснява какви опции за настройки предлага Фейсбук/Инстаграм за защита неприкосновената сфера на субекта на данни. Също така са достъпни различни опции за конфигурации, за да се позволи елиминирането на предаването на данни към Фейсбук/Инстаграм. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се елиминира предаване на данни към Фейсбук/Инстаграм.

V. Как да управляваме бисквитките?

Бисквитките могат да бъда деактивирани или премахнати с инструменти, които са налични в повечето съвременни браузъри. Настройките на всеки браузър са индивидуални и всеки браузър предлага различни функционалности и възможности за управление. За повече информация как можете да блокирате, изтриете или деактивирате бисквитки, моля, прегледайте настройките на вашия браузъра или устройство.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.

Ако имате притеснения относно бисквитки от доставчици на външни услуги, свързани с реклама, можете да ги изключите оттук: Your Online Choices site.

Моля, имайте предвид, че ако изберете да блокирате или деактивирате бисквитките е възможно някои функционалности в нашия сайт да не работят частично или изцяло.

VI. Допълнителна информация

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация, моля да се свържете с нас на officekdt@gmail.com

 

 

 

 

Използваме “бисквитки”, за да Ви осигурим най-пълноценно преживяване на нашия uebсайт. Като продължите да го използвате, Вие се съгласявате с нашите Политика за защита на личните данни и Политика относно използването на бисквитките > НАСТРОЙКИ >

При кликване на бутона „ПРИЕМАМ“ дисклеймърът изчезва, а ако потребителят кликне „НАСТРОЙКИ“, то се появява прозорец със следния текст:

 

Поверителност и бисквитки

Този сайт използва бисквитки, за да осигури по-добро преживяване на своите потребители. Информацията за бисквитките се съхранява локално във Вашия браузър и осигурява по-добро функциониране на нашия сайт.

Уважаваме правото на поверителност на всеки посетител. За това Ви даваме възможност да изберете да не разрешавате някои типове бисквитки. Но имайте предвид, че блокирането на някои типове бисквитки може да повлияе на Вашето изживяване на сайта и да наруши нормалното му функциониране.

Прочетете нашите Политика за защита на личните данни и Политика относно използването на бисквитките

Абсолютно необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени. Те обикновено се задействат единствено като отговор на действия от Ваша страна относно заявка за услуги, например настройване на Вашите предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри. Без тези бисквитки някои части от нашия сайт или заявената услуга няма да бъде възможно да бъдат предоставени.

Аналитични бисквитки

Този сайт използва анализиращи скриптове, за да събира анонимна информация за своите посетители като колко пъти е бил посетен, по кое време и кои са най-интересните за читателите му страници.

Оставяйки включени тези бисквитки, вие ни помагате да подобряваме съдържанието на нашия сайт.

Нагоре